ارائه خدمات آزمایشگاهی و اندازه گیری در بخش هوا و صدا شامل موارد زیر است:

منابع ثابت (دودکش) :

گازهای دودکش شامل CO, O2, CO2, NO, NO2, NOx, SO2. H2S, CxHy, Effg, E-Air, Tg, Ta

ذرات دودکش شامل غلظت ذرات در شرایط خشک، غلظت ذرات در شرایط تر، دمای گاز، رطوبت جریان گاز، فشار محیط، فشار دودکش

ترکیبات آلی فرار شامل بنزن، تولوئن، اتیل بنزن، زایلن

آنالیز توزیع ذرات دودکش

منابع متحرک (خودرو):

گازهای خروجی اگزوز شامل CO, CO2, CxHy

پارامترهای هوای محیط

گازهای هوای محیط شامل CO, NO2, SO2, H2S, O3

ذرات هوای محیط شامل کل ذرات معلق TSP, PM10, PM7, PM4, PM2.5, PM1

اندازه گیری و آنالیز ترکیبات آلی فرار بنزن، اتیلن، زایلن، اتیل بنزن

بخش صدا

اندازه گیری تراز شدت صوت Leq30, Lmax, Lmin

پارامترهای قابل اندازه گیری در دودکش (منابع ثابت) - قرائت مستقیم

آلودگی هوا به معنای وجود مواد آلاینده در هوای محیط است که تأثیر بدی بر کیفیت آن دارد. این آلاینده‌ها ممکن است از منابع مختلفی مانند صنایع، خودروها، نیروگاه‌ها، فعالیت‌های کشاورزی و حرکت سیارات به هوا انتشار یابند. مواد آلاینده می‌توانند شامل ذرات ریزی مانند گرد و غبار، دود، زردی‌ها، مواد شیمیایی حاصل از سوخت‌های فسیلی، گازهای سمی و مواد آلی باشند. برای اندازه‌گیری آلودگی هوا از دستگاه‌هایی استفاده می‌شود که میزان آلاینده‌های مختلف را در هوا سنجیده می‌کنند. این دستگاه‌ها از سنسورها و تجهیزات مختلفی تشکیل شده‌اند که قادر به شناسایی و اندازه‌گیری میزان آلاینده‌های مختلف هستند. فرمانروایی شناخته شده در اندازه‌گیری آلودگی هوا شامل ذرات معلق (PM10 و PM2.5) و گازهای آلاینده مانند دی‌اکسید کربن (CO2)، اکسید نیتروژن (NOx) و اکسید سولفور (SOx) است. اندازه‌گیری آلودگی هوا اهمیت زیادی دارد؛ زیرا ما را قادر می‌سازد میزان آلودگی هوا را در مناطق مختلف تشخیص داده و تدابیر مناسب برای کاهش آلودگی و بهبود کیفیت هوا اتخاذ نماییم. این اندازه‌گیری‌ها توسط سازمان‌ها و نهادهای محیط زیستی در سراسر جهان انجام می‌شود و اطلاعات به‌دست آمده از آنها به عنوان پایه‌ای برای سیاست‌ها و تدابیر مربوط به بهداشت عمومی و محیط زیست استفاده می‌شود.

ردیفپارامتر به لاتینپارامتر به فارسیواحد

1

O2

اکسیژن

%

2

CO

منواکسید کربن

ppm

3

CO2

دی اکسید کربن

%

4

NO

منو اکسید نیتروژن

ppm

5

NO2

دی اکسید نیتروژن

ppm

6

NOxa

اکسید های نیتروژن

ppm

7

H2S

سولفید هیدروژن

ppm

8

SO2

دی اکسید گوگرد

ppm

9

CxHy

هیدروکربن ها

ppm

10

CH4

متان

ppm

11

Effg

راندمان

%

12

Effn

راندمان

%

13

Loss

اتلاف

%

14

Excess Air

هوای اضافه

%

15

Ta

دمای محیط

ºC

16

Tg

دمای گاز

ºC

17

Dry Dust

غلظت ذرات در حالت خشک

mg/m3

18

Wet Dust

غلظت ذرات در حالت تر

mg/m3

19

Vg

سرعت گاز

m/s

20

Humidity

رطوبت گاز

%

21

Pst

فشار استاتیک

mbar

22

Pdyn

فشار داینامیک

mbar

23

Pam

فشار محیط

mbar

اندازه گیری گازهای محیطی - قرائت مستقیم

ردیفپارامتر به لاتینپارامتر به فارسیواحد

1

CO

منو اکسید کربن

ppm

2

NO2

دی اکسید نیتروژن

ppm

3

SO2

دی اکسید گوگرد

ppm

4

O3

ازن

ppm

اندازه گیری ذرات محیطی - قرائت مستقیم

ردیفپارامتر به لاتینپارامتر به فارسیواحد

1

PM1

غلظت ذرات معلق محیطی کمتر از یک میکرون

µg/m3

2

PM2.5

غلظت ذرات معلق محیطی کمتر از 2.5 میکرون

µg/m3

3

PM4

غلظت ذرات معلق محیطی کمتر از 4 میکرون

µg/m3

4

PM7

غلظت ذرات معلق محیطی کمتر از 7 میکرون

µg/m3

5

PM10

غلظت ذرات معلق محیطی کمتر از 10 میکرون

µg/m3

6

TSP

غلظت کل ذرات معلق محیطی

µg/m3

اندازه گیری صدای محیطی

ردیفپارامتر به لاتینپارامتر به فارسیواحد

1

Lmax

تراز صوت ماکزیمم

dB

2

Lmin

تراز صوت مینیمم

dB

3

Leq 30

تراز صوت معادل 30 دقیقه

dB

اندازه گیری پارامترهای محیطی - روش آزمایشگاهی

ردیفپارامتر به لاتینپارامتر به فارسیواحد

1

H2S

سولفید هیدروژن

ppb

2

SO2

دی اکسید گوگرد

ppb

3

NO2

دی اکسید نیتروژن

ppb

4

NO

منواکسید نیتروژن

ppb

5

CH4

متان

ppb

6

O3

ازن

ppb

7

CO2

دی اکسید کربن

ppb

8

NH3

آمونیاک

ppb

9

HCL

اسید کلریدریک

ppb

10

HF

هیدروژن فلوراید

ppb

11

CL2

کلر

ppb

12

Benzene

بنزن

ppb

13

Toluene

تولوئن

ppb

14

Ethylbenzene

اتیل بنزن

ppb

15

Xylenes

زایلن

ppb

16

PM10

غلظت ذرات معلق محیطی کمتر از 10 میکرون

µg/m3

17

PM2.5

غلظت ذرات معلق محیطی کمتر از 2.5 میکرون

µg/m3

تجهیزات آزمایشگاه هوا و صدا

دستگاه اندازه گیری گازهای دودکش TESTO

دستگاه اندازه گیری گازهای دودکش Land COM III

دستگاه اندازه گیری ذرات معلق دودکش WESTECH

دستگاه اندازه گیری رطوبت دودکش KIMO

دستگاه اندازه گیری سرعت جریان دودکش STANDARD

دستگاه اندازه گیری ذرات دودکش DURAG

دستگاه اندازه گیری ذرات معلق هوای محیط METONE

دستگاه اندازه گیری گازهای هوای محیط Aeroqual

دستگاه اندازه گیری صدای محیط CASELLA

دستگاه اندازه گیری صدای محیطی TES

پمپ نمونه برداری فردی SKC

پمپ نمونه برداری High Volume SKC

دستگاه اندازه گیری گازهای محیطی Street Box

دستگاه اندازه گیری ذرات محیطی Omni

دستگاه اندازه گیری گازهای محیطی LSI

دستگاه اندازه گیری ذرات محیطی Dust track TSI