روند رو به رشد صنایع و عدم توجه به مباحث محیط زیستی باعث بروز آلودگی های زیادی گردیده است. آلودگی محیط زیست منجر به ایجاد مشکلات بیشماری برای جامعه شده است. اين آلودگي هزينه هاي زيادي بر اقتصاد کشورها تحميل مي کند. حفاظت محيط زيست در برابر آلودگي هاي مختلف تحت استانداردهاي مشخص جزء شاخص ها و فاکتورهاي اساسي پيشرفت هر کشور است. بنابراين صنايع مختلف ملزم به رعايت استانداردهاي ملي و بين المللي مي باشند. در ايران سازمان محيط زيست متولي حفاظت از محيط زيست بوده و موظف است منشا آلودگي ها را شناسايي و با سنجش و مقايسه آنها با استاندارد از بروز تخلف صنايع توليد کننده آلودگي جلوگيري نمايد.

طرح خوداظهاري در پايش سازمان محیط زیست

بند الف ماده 61 قانون برنامه چهارم نگاهي نو به پايش منابع آلودگي دارد. در اين بند " خوداظهاري در پايش " مطرح شده است. خوداظهاري نگاهي نو به پايش منابع آلودگي است. در اين روش مسئولين واحدهاي صنعتي بزرگ و کوچک موظف مي شوند تا وضعيت آلودگي خود را به سازمان محيط زيست گزارش کنند. واحدهاي صنعتي مشمول طرح خوداظهاري موظف به انجام پايش خروجي هاي خود در فواصل زماني سه ماهه مي باشند. اين زمان بر حسب تشخيص اداره کل محيط زيست قابل کاهش است. واحدهاي صنعتي که تکاليف اين بند را مراعات ننمايند طبق قانون به عنوان صنعت آلاينده شناخته شده و موظف به پرداخت عوارض آلايندگي مي باشند. عوارض آلايندگي طبق قانون معادل با يک درصد فروش صنعت است. ادارات کل محيط زيست استان ها به طور ساليانه صنايع آلاينده ( صنايعي که طرح خوداظهاري را انجام نداده اند يا صنايعي که طرح خوداظهاري را انجام داده اند و نتايج آنها بالاتر از حد استاندارد بوده است) را به اداره دارايي معرفي مي کنند. اين صنايع موظف به پرداخت يک درصد فروش به عنوان جريمه آلايندگي مي باشند.

 

آزمايشگاه معتمد و قوانين انجام طرح خوداظهاري سازمان محیط زیست

بر اساس قوانين، اصل 44 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، ماده 24 قانون مديريت خدمات کشوري و ماده 88 قانون برنامه چهارم مسئوليت نمونه برداري و گزارش دهي پارامترهاي محيط زيستي واحدهاي صنعتي به بخش خصوصي تخت عنوان آزمايشگاه هاي معتمد محيط زيست واگذار شده است. آزمايشگاه معتمد آزمايشگاهي است که در بخش خصوصي يا دولتي فعال بوده و توانايي آن جهت سنجش يک يا چند پارامتر محيط زيستي بر اساس ضوابط و مقررات جاري مورد تاييد سازمان قرار گرفته است.

طبق قانون خوداظهاري اداره کل محيط زيست هر استان از واحدهاي صنعتي درخواست گزارش خوداظهاري مي کند. اگر اداره کل پارامترهاي مورد نظر براي سنجش را اعلام کند، واحد بايد نتايج اندازه گيري همان پارامترها را ارائه کند در غير اين صورت بايد نتايج اندازه گيري پارامترها طبق جداول دستورالعمل خوداظهاري در پايش محيط زيست ارائه شود.

واحد صنعتي از يکي از آزمايشگاه هاي معتمد محيط زيست درخواست مي کند تا نسبت به پايش خروجي هاي خود اقدام نمايد. آزمايشگاه معتمد موظف است حداقل 10 روز قبل از انجام پايش در واحد صنعتي، تاريخ نمونه برداري و پارامترهاي مورد سنجش را به اداره کل محيط زيست استان و دفتر پايش سازمان حفاظت محيط زيست اعلام نمايد. لازم به ذکر است زمان نمونه برداري از طرف آزمايشگاه معتمد به صنعت اعلام نمي گردد و در صورت اعلام اين کار غير قانوني مي باشد.

آزمايشگاه معتمد پس از نمونه برداري در زمان مقرر موظف است گزارش پايش واحد را حداکثر بعد از 20 روز به اداره کل استان محل استقرار واحد صنعتي ارسال نمايد. همچنين واحد صنعتي بايستي راسا نسبت به ارسال نتايج به اداره کل اقدام نمايد.

ادارات کل گزارشات پايش را دريافت، کنترل و جهت انجام اقدامات قانوني در اختيار مراجع ذيربط قرار مي دهند.

 

ایزو 14001 (ISO)

 

ایزو 14001 (مدیریت محیط زیست) استانداردی جهانی جهت حفظ محیط زیست و پایداری آن است. این سیستم مدیریتی در حوزه محیط زیست سازمان ها، ارگان ها ، شرکت ها و واحد های تولیدی را ملزم به رعایت اصول و قواتین محیط زیستی می نماید. اغلب سازمان ها و کارخانجات فعالیت هایی انجام می دهند که می توانند اثرات زیست محیطی داشته باشد مانند بسیاری از کارخانه ها و محیط های صنعتی که با تولید دود، تولید فاضلاب و ... باعث تخریب محیط زیست می شوند. این استاندارد سعی در شناسایی فعالیت های سازمانی دارد که می تواند بر روی محیط زیست تاثیر گذار باشد (جنبه های زیست محیطی) و سپس راهنماهایی را جهت کاهش تاثیرات آنها بر محیط زیست و یا از بین بردن آنها ارائه میدهد. به عبارتی سازمان جهت کنترل جنبه ها زیست محیطی خود نیازمند استقرار این سیستم مدیریتی می باشد تا تمام فعالیت ها تحت کنترل سازمان باشد. جهت پیاده سازی سیستم ایزو 14001 الزامی وجود ندارد که عمده فعالیت سازمان مربوط به محیط زیست باشد بلکه می تواند حتی یک سازمان یا شرکت خدماتی که بخشی از فعالیت های کوچک آن هم می تواند به محیط زیست اثراتی را وارد کند، جهت ارتقاء معیارهای حفظ محیط زیست و تقویت سیستم مدیریتی خود این سیستم را در سازمان پیاده سازی کند.

با توجه به گواهینامه ها و مجوز های دریافت شده توسط این شرکت و بهره مندی از پرسنل مجرب و تجهیزات آزمایشگاهی پیشرفته این شرکت ارائه دهنده خدمات اندازه گیری پارامترهای آلاینده محیط زیست می باشد.

 

آیین نامه خوداظهاری در پایش آلودگی محیط زیست و شیونامه های آزمایشگاه های معتمد

در زیر متن کامل آیین نامه و شیوه نامه ها قابل مشاهده است.

 

مقدمه

بخش اول - تعاریف

بخش دوم - خوداظهاری در پایش

بخش سوم - شیونامه ها

بخش چهارم - فرم ها و نمودارها

فایلکامل

 

هزینه انجام خدماتآزمایشگاهی

با توجه به تصویب شورای عالی حفاظت محیط زیست و روزنامه رسمی مورخ 1394/04/31 هزینه انجام خدمات آزمایشگاهی به قرار زیر می باشد.

هزینه خدمات آزمایشگاهی محیط زیست

 

پارامترهای قابل اندازه گیری

 

بخش هوا و صدا

منابع ثابت - گازهای دودکش شامل O2, CO, CO2, NO, NO2, NOx, SO2, H2S, CxHy, Effg, E-Air, Tg, Ta

منابع ثابت - ذرات دودکش شامل سرعت گاز، رطوبت گاز، غلظت ذرات در شرایط خشک، غلظت ذرات در شرایت تر، فشار هوا

صدای محیط زیستی شامل Leq 30, Lmax, Lmin

ذرات معلق محیطی شامل PM10, PM2.5

گازهای هوای محیط شامل CO, NO2, O3, SO2

فلزات سنگین در بخش هوا شامل Be, Ba, Sn, V, Mn, Sb, Cu, Zn, Te, Co, Se, Ni, As, Cd, Cr, Pb, Hg

 

بخش فیزیکو شیمیایی

pH, Temp., Solt,EC, BOD, COD, TSS, TDS, NO3, NO2, SO3, NH3, Cl, Cl2, ABS, OilG, Ca, Mg, PO4, DO, Tur., Phenol, CN, F, ...

 

بخش میکروبی

توتال کلیفرم، فکال کلیفرم

 

پارامترهای قابل اندازه گیری در دودکش

 

 

 

 

 

ردیفپارامتر به لاتینپارامتر به فارسیواحد

 

 

 

1

O2

اکسیژن

%

 

 

2

CO

منواکسید کربن

ppm

 

 

3

CO2

دی اکسید کربن

%

 

 

4

NO

منو اکسید نیتروژن

ppm

 

 

5

NO2

دی اکسید نیتروژن

ppm

 

 

6

NOx

اکسید های نیتروژن

ppm

 

 

7

H2S

سولفید هیدروژن

ppm

 

 

8

SO2

دی اکسید گوگرد

ppm

 

 

9

CxHy

هیدروکربن ها

ppm

 

 

10

CH4

متان

ppm

 

 

11

Effg

راندمان

%

 

 

12

Effn

راندمان

%

 

 

13

Loss

اتلاف

%

 

 

14

Excess Air

هوای اضافه

%

 

 

15

Ta

دمای محیط

ºC

 

 

16

Tg

دمای گاز

ºC

 

 

17

Dry Dust

غلظت ذرات در حالت خشک

mg/m3

 

 

18

Wet Dust

غلظت ذرات در حالت تر

mg/m3

 

 

19

Vg

سرعت گاز

m/s

 

 

20

Humidity

رطوبت گاز

%

 

 

21

Pst

فشار استاتیک

mbar

 

 

22

Pdyn

فشار داینامیک

mbar

 

 

23

Pam

فشار محیط

mbar

 

 

 

 

 

 

 

اندازه گیری گازهای محیطی

 

 

 

 

 

ردیفپارامتر به لاتینپارامتر به فارسیواحد

 

 

 

1

CO

منو اکسید کربن

ppm

 

 

2

NO2

دی اکسید نیتروژن

ppm

 

 

3

SO2

دی اکسید گوگرد

ppm

 

 

4

O3

ازن

ppm

 

 

 

 

 

 

 

اندازه گیری ذرات محیطی

 

 

 

 

 

ردیفپارامتر به لاتینپارامتر به فارسیواحد

 

 

 

1

PM1

غلظت ذرات معلق محیطی کمتر از یک میکرون

µg/m3

 

 

2

PM2.5

غلظت ذرات معلق محیطی کمتر از 2.5 میکرون

µg/m3

 

 

3

PM4

غلظت ذرات معلق محیطی کمتر از 4 میکرون

µg/m3

 

 

4

PM7

غلظت ذرات معلق محیطی کمتر از 7 میکرون

µg/m3

 

 

5

PM10

غلظت ذرات معلق محیطی کمتر از 10 میکرون

µg/m3

 

 

6

TSP

غلظت کل ذرات معلق محیطی

µg/m3

 

 

 

 

 

 

 

اندازه گیری صدای محیطی

 

 

 

 

 

ردیفپارامتر به لاتینپارامتر به فارسیواحد

 

 

 

1

Lmax

تراز صوت ماکزیمم

dB

 

 

2

Lmin

تراز صوت مینیمم

dB

 

 

3

Leq 30

تراز صوت معادل 30 دقیقه

dB

 

 

 

 

 

 

اندازه گیری پارامترهای فیزیک و شیمیایی آب و فاضلاب

 

 

 

 

 

ردیفParameterپارامترواحد اندازه گیری

 

 

 

1

pH

پی اچ

-

 

 

2

T

دما

ºC

 

 

3

EC

هدايت الكتريكي

µS/cm

 

 

4

Sal

شوري

%

 

 

5

TDS

كل جامدات محلول

mg/lit

 

 

6

TSS

كل جامدات معلق

mg/lit

 

 

7

Turb

كدورت

NTU

 

 

8

DO

اكسي‍ژن محلول

mg/lit

 

 

9

Na

سديم

mg/lit

 

 

10

K

پتاسيم

mg/lit

 

 

11

TH

سختي كل

mg/lit

 

 

12

Ca

كلسيم

mg/lit

 

 

13

Mg

منيزيم

mg/lit

 

 

14

SO4

سولفات

mg/lit

 

 

15

T-Alk

قليائيت كل

mg/lit

 

 

16

Cl

كلرو

mg/lit

 

 

17

BOD5

اكسي‍ژن مورد نياز بيوشيميايي

mg/lit

 

 

18

COD

اكسي‍ژن مورد نياز شيميايي

mg/lit

 

 

19

NO3

نيترات

mg/lit

 

 

20

NO2

نيتريت

mg/lit

 

 

21

NH3

آمونياك

mg/lit

 

 

22

PO4

فسفات

mg/lit

 

 

23

TOC

كل تركيبات آلي

mg/lit

 

 

24

CL2

كلر آزاد

mg/lit

 

 

25

CN

سيانيد

mg/lit

 

 

26

F

فلوئور

mg/lit

 

 

27

SH2

سولفيد

mg/lit

 

 

28

SO3

سولفيت

mg/lit

 

 

29

O  G

چربي و روغن

mg/lit

 

 

30

Detergent

شوينده ها

mg/lit

 

 

31

ABS

اکریلونیتریل ، بوتادین و استیرن

mg/lit

 

 

 

 

 

 

 

سنجش پارامترهای میکروبی

 

 

 

 

 

ردیفParameterپارامترواحد اندازه گیری

 

 

 

1

T-Coli

كليفرم كل

MPN/100cc

 

 

2

F-Coli

كليفرم فكال

MPN/100cc

 

 

مقدارپارامترردیف
3232g1
2323f2
32df3
32df4
32s5
32a6

 

 

 

 , آزمایشگاه معتمد سازمان محیط زیست , آزمایشگاه معتمد محیط زیست استان آذربایجان شرقی , آزمایشگاه معتمد محیط زیست استان آذربایجان غربی , آزمایشگاه معتمد محیط زیست استان اردبیل , آزمایشگاه معتمد محیط زیست استان اصفهان , آزمایشگاه معتمد محیط زیست استان البرز , آزمایشگاه معتمد محیط زیست استان ایلام , آزمایشگاه معتمد محیط زیست استان بوشهر , آزمایشگاه معتمد محیط زیست استان تهران , آزمایشگاه معتمد محیط زیست استان چهارمحال و بختیاری , آزمایشگاه معتمد محیط زیست استان خراسان جنوبی , آزمایشگاه معتمد محیط زیست استان خراسان رضوی , آزمایشگاه معتمد محیط زیست استان خراسان شمالی , آزمایشگاه معتمد محیط زیست استان خوزستان , آزمایشگاه معتمد محیط زیست استان زنجان , آزمایشگاه معتمد محیط زیست استان سمنان , آزمایشگاه معتمد محیط زیست استان سیستان و بلوچستان , آزمایشگاه معتمد محیط زیست استان فارس , آزمایشگاه معتمد محیط زیست استان قزوین , آزمایشگاه معتمد محیط زیست استان قم , آزمایشگاه معتمد محیط زیست استان کردستان , آزمایشگاه معتمد محیط زیست استان کرمان , آزمایشگاه معتمد محیط زیست استان کرمانشاه , آزمایشگاه معتمد محیط زیست استان کهکیلویه و بویراحمد , آزمایشگاه معتمد محیط زیست استان گلستان , آزمایشگاه معتمد محیط زیست استان گیلان , آزمایشگاه معتمد محیط زیست استان لرستان , آزمایشگاه معتمد محیط زیست استان مازندران , آزمایشگاه معتمد محیط زیست استان مرکزی , آزمایشگاه معتمد محیط زیست استان هرمزگان , آزمایشگاه معتمد محیط زیست استان همدان , آزمایشگاه معتمد محیط زیست استان یزد , آزمایشگاه معتمد سازمان محیط زیست , آزمایشگاه معتمد محیط زیست تبریز , آزمایشگاه معتمد محیط زیست ارومیه , آزمایشگاه معتمد محیط زیست اردبیل , آزمایشگاه معتم