اندازه گیری صدا بهداشت حرفه ای

با بهره گیری از کارشناسان مجرب و بهترین و جدیدترین تجهیزات اندازه گیری و پایش، قابللیت ارزیابی و اندازه گیری کلیه عوامل زیان آور محیط کار اعم از فیزیکی ، شیمیایی و ارگونومیکی را داریم (براساس استاندارد های متدهای مرجع NIOSH,OSHAوACGIH)

سنجش میزان روشنایی عمومی و موضعی

صدا سنجی بصورت موضعی یا عمومی ( ایستگاه بندی) و صدا سنجی همراه با آنالیز فرکانسی صدا

دوزیمتری صدا – تعیین میزان مواجهه فردی با صدا و ارائه پارامترهای مهم ارزیابی در بحث دوزیمتری صدا

سنجش میزان ارتعاش وارده به دست و بازو ( HARM ) در سه محور z,y,x و ارتعاش تمام بدن ( Whole Body )

سنجش میدانهای مغناطیسی ( EMF ) در سه محور z,y,x

سنجش اشعه ماورای بنفش ( UV )و اشعه مادون قرمز ( IR ) در دو حالت با حفاظ و بدون حفاظ سنجش uv مانیتور

تعیین شاخص استرس گرمایی (WBGT)

سنجش و ارزیابی استرس سرمایی طبق استاندارد ISO 11079

ارت سنجی و تست میگر جهت تعیین وضعیت و کارایی چاه ارت

نمونه برداری ، سنجش و آنالیز فیومهای جوشکاری درهوای محیط کار به روش گراویمتری – نمونه برداری فردی

اندازه گیری و ارزشیابی میزان ذرات معلق موجود در هوای محیط کار بصورت فردی طبق استاندارد متد NIOSH 500

نمونه برداری ، اندازه گیری و آنالیز ذرات معلق محیطی با استفاده از پمپ محیطی High Volume Pump

نمونه برداری و ارزشیابی ذرات معلق موجود در هوای محیط کار ( تعیین PM10,PM2.5,PM1)

اندازه گیری و ارزشیابی گازها و بخارات شیمیایی در هوای محیط کار به روش قرائت مستقیم و بصورت کوتاه مدت (Short Term) و ارائه کلیه اطلاعات MSDS , HSE مواد شیمیایی از NIOSH , OSHA

نمونه برداری ، آنالیز و ارزشیابی آلاینده های شیمیایی ، گاز وبخارات و فیومهای جوشکاری در هوای محیط کار بصورت Long Term و طبق استاندارد متدهای مرجع NIOSH,OSHAو … (بستگی به نوع آلاینده شیمیایی)

ارزشیابی عوامل زیان آور ارگونومی و ارزیابی ریسکهای مربوطه ،

انجام آنتروپومتری و تهیه شناسنامه ارگونومی

سنجش ابعاد روانی کارکنان و ارزیابی توانایی های روانشناختی افراد

صدا

كنترل صدا

اندازه گيري سروصداي محيط كار

عيب يابي دستگاه هاي معيوب

مشخص نمودن منابع اصلي صدا

آناليز فركانسي صدا

تعيين گوشي مناسب جهت كارگران

تعيين ميزان مواجهه كارگر با صدا

ارتعاش

سنجش میزان ارتعاش وارده به دست و بازو ( HARM ) در سه محور z,y,x و ارتعاش تمام بدن ( Whole Body )

میدان مغناطیسی

سنجش میدانهای مغناطیسی ( EMF ) در سه محور z,y,x

پرتوهای فرابنفش(UV)

سنجش اشعه ماورای بنفش ( UV )و اشعه مادون قرمز ( IR ) در دو حالت با حفاظ و بدون حفاظ سنجش uv مانیتور

تعیین شاخص استرس گرمایی (WBGT)

سنجش و ارزیابی استرس سرمایی طبق استاندارد ISO 11079